Privacyverklaring Sander Dollé Rioleringsservice B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SANDER DOLLÉ RIOLERINGSSERVICE B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Dollé Rioleringsservice: Sander Dollé Rioleringsservice B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Palletweg 72, 2031 DC te Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 89702883.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dollé Rioleringsservice een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Dollé Rioleringsservice en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Dollé Rioleringsservice zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Onderhoudscontract: een Overeenkomst die voorziet in het periodiek door of namens Dollé Rioleringsservice verrichten van werkzaamheden.
 7. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Dollé Rioleringsservice uit te voeren werkzaamheden, waaronder uiteenlopende werkzaamheden ten aanzien van rioleringen begrepen kunnen zijn, zoals ontstopping, inspectie, reparatie, vervanging en onderhoud.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dollé Rioleringsservice, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Dollé Rioleringsservice (waaronder zijn offertes en ter ondertekening aangeboden Onderhoudscontracten mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Dollé Rioleringsservice kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
 2. Aan een aanbod van Dollé Rioleringsservice dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Dollé Rioleringsservice dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Dollé Rioleringsservice, op de eventueel daartoe door Dollé Rioleringsservice aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Een Onderhoudscontract komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door ondertekening daarvan door beide Partijen.
 4. Indien Dollé Rioleringsservice de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging daarvan verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per e-mail of anderszins Schriftelijk bij Dollé Rioleringsservice heeft geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DUUR, OPZEGGING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Werkzaamheden, tenzij sprake is van een Onderhoudscontract. Een Onderhoudscontract wordt aangegaan voor een bepaalde looptijd van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In het kader van een Onderhoudscontract vindt eens per 12 maanden een preventieve onderhoudsbeurt plaats. Dollé Rioleringsservice komt in overleg met de Wederpartij overeen op welke exacte dagen en tijden een onderhoudsbeurt plaatsvindt.
 3. Een Onderhoudscontract wordt na verstrijken van de bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij:
  - het Onderhoudscontract conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd;
  - de Wederpartij een Consument is, in welk geval het Onderhoudscontract na de initieel overeengekomen bepaalde looptijd uitsluitend voor onbepaalde tijd stilzwijgend kan worden verlengd.
 4. Een Onderhoudscontract eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.
 5. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn van het Onderhoudscontract niet respecteert, is Dollé Rioleringsservice gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Dollé Rioleringsservice aangewezen wijze, aan Dollé Rioleringsservice te verstrekken.
 2. Voorts dient de Wederpartij Dollé Rioleringsservice steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. De Wederpartij dient ten aanzien van uitvoering van Werkzaamheden zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke voorbereiding en uitvoering van de Werkzaamheden.
 4. Indien de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel niet nakomt, komen, onverminderd het bepaalde in artikel 11, de daaruit voor Dollé Rioleringsservice voortvloeiende extra kosten en geleden schade, voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Dollé Rioleringsservice is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Dollé Rioleringsservice bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Dollé Rioleringsservice, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van de bedoelde derden, e.e.a. als ware zij in plaats van Dollé Rioleringsservice, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle eventuele uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe Dollé Rioleringsservice zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Dollé Rioleringsservice treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Dollé Rioleringsservice Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Dollé Rioleringsservice na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Dollé Rioleringsservice biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die Dollé Rioleringsservice niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
 3. Kostenverhogende omstandigheden geven Dollé Rioleringsservice recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 4. Indien Dollé Rioleringsservice van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal hij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Wederpartij zal worden vergoed.
 5. De Wederpartij is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Wederpartij in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

ARTIKEL 9. | MEERWERK

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen.
 2. In geval van door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan Dollé Rioleringsservice slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Een verzoek van de Wederpartij tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Dollé Rioleringsservice niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. De garantie op door Dollé Rioleringsservice in verband met de Werkzaamheden geleverde vervangende materialen bedraagt 10 jaar na oplevering van de betreffende Werkzaamheden, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten van Consumenten. Op Werkzaamheden als zodanig en in het bijzonder op reparatiewerkzaamheden, wordt geen garantie verstrekt.
 2. Een aanspraak op garantie op vervangende materialen als bedoeld in het vorige lid, vervalt indien een gebrek van het materiaal het gevolg is van een na de oplevering van de betreffende Werkzaamheden van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Dollé Rioleringsservice toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, waterschade, blikseminslag, vandalisme, extreme weersomstandigheden, contact met chemische substanties, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het opgeleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Dollé Rioleringsservice zijn uitgevoerd.
 3. Wanneer voor onderzoek naar een gebrek waarvoor Dollé Rioleringsservice uit hoofde van garantie niet aansprakelijk is, onderzoekskosten worden gemaakt, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Dollé Rioleringsservice is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Dollé Rioleringsservice ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Dollé Rioleringsservice in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Dollé Rioleringsservice gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Wederpartij al haar (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. Voorts is Dollé Rioleringsservice gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dollé Rioleringsservice op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Dollé Rioleringsservice dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Dollé Rioleringsservice de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, REISKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Dollé Rioleringsservice vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en of eventuele reiskosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Indien is overeengekomen dat reiskosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, geschiedt dit door de reistijd te vermenigvuldigen met het daartoe uitdrukkelijk overeengekomen uurtarief, bij gebreke waarvan het gebruikelijke voor de berekening van de reiskosten door Dollé Rioleringsservice gehanteerde uurtarief in aanmerking wordt genomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Dollé Rioleringsservice vermelde termijn. Dollé Rioleringsservice hanteert een standaardbetalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een overeengekomen aanbetaling.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 4. Dollé Rioleringsservice is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden worden verricht of waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, tenzij Dollé Rioleringsservice deze gebreken of ongeschiktheid redelijkerwijs behoorde te kennen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Dollé Rioleringsservice kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens Dollé Rioleringsservice geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie. Voor schade als gevolg van de uitgevoerde Werkzaamheden ontstaan, doch waarvan de oorzaak is gelegen in de gebrekkigheid van de riolering of onderdelen daarvan en van welke gebrekkigheid Dollé Rioleringsservice redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, is Dollé Rioleringsservice dan ook niet aansprakelijk. Voorts is Dollé Rioleringsservice niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitgevoerde Werkzaamheden ontstaan, maar waarvan de oorzaak is toe te schrijven aan een fout of tekortkoming van derden die werkzaamheden aan de riolering hebben verricht, anders dan in opdracht van Dollé Rioleringsservice.
 2. Voor schade als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in artikel 10.2 is Dollé Rioleringsservice nimmer aansprakelijk.
 3. Dollé Rioleringsservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en overige gevolgschade.
 4. Mocht Dollé Rioleringsservice aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Dollé Rioleringsservice te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Dollé Rioleringsservice hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van het door Dollé Rioleringsservice geleverde materiaal waarop de aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Dollé Rioleringsservice meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Dollé Rioleringsservice afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Dollé Rioleringsservice dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Dollé Rioleringsservice bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van Dollé Rioleringsservice.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Dollé Rioleringsservice geleverde materialen blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Dollé Rioleringsservice hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dollé Rioleringsservice en de eventueel door Dollé Rioleringsservice aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Dollé Rioleringsservice is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde materialen terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat de materialen door Dollé Rioleringsservice aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze materialen als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Dollé Rioleringsservice is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Dollé Rioleringsservice een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Dollé Rioleringsservice Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.